Пресконференция-Създаване на Мобилен екип за работа с хората в Защитените жилища в Област ПлевенПресконференция на 10 септември в гр. Плевен по повод на дейността на АВА Център по поведенческа и комплексна терапия в град Плевен, създаването на Мобилен екип от сдружение "Аутизъм днес" за работа с хората с разстройства в развитието в защитените жилища в област Плевен и предстоящата дейност на Социално предприятие "Аутизъм Днес"!

Владислава Цолова - председател на сдружение "Аутизъм днес" и Десислава Велкова - Управител на АВА Център по поведенческа и комплексна терапия "Аутизъм Днес" - гр. Плевен


Целите, които сдружение "Аутизъм Днес" е заложило в изпълнение на проекта са:


Да осигури социална подкрепа и пълноценно включване в обществото на 40 лица с психични разстройства и интелектуални затруднения чрез формиране на умения за самостоятелност, личностно развитие и др.

Да се подобри качеството на живот на 40 лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения чрез предоставяне на достъпни, висококачествени и устойчиви социални услуги.


Реализиране на собствена програма за подкрепа и социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа в специализирани институции.


Целта на дейността е да се реализира собствена програма за подкрепа и социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа в специализирани институции, която включва:

1. Личностно развитие;

2. Придобиване на умения за самостоятелен живот;

3. Провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието;

4. Насърчаване на доброволчеството.


Предвидената програма и дейности са насочени към повишаване на самостоятелността на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения чрез подобряване на различни техни умения, като например: познаване на часовника и управление на времето; познаване на парите и управление на личния бюджет и бюджета на домакинството; умения за успешно себепредставяне, като част от по-доброто общуване с другите.


В проекта са включени и дейности в сферата на арт и трудотерапията, целящи изграждането на емоционална устойчивост при хората с интелектуални затруднения.


Основната цел на дейността е да се предоставят на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения не само стационарни, но мобилни услуги - „Услугите отиват при клиента”, които информират, подпомагат и подкрепят включването на лица в подходящи за тях услуги.


В програмата са заложени иновативни междусекторни услуги за лицата, включващи психосоциална рехабилитация, трудотерапия, учене през целия живот и др.


В Програма са заложени дейности за придобиване на умения за самостоятелен живот с цел да се подобрят междуличностните взаимоотношения и включване в обществото на лицата от целевата група.


Програмата е насочена основно към личностно развитие на лицата - развитие на умения за общуване, себеизразяване и себепредставяне, повишаване готовността за успешно социално включване. Програмата е насочена към ориентиране и придобиване на умения за самостоятелен живот и мотивация. Програмата включва специализирана подкрепа и различни терапевтични дейности.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от