Сдружение "Аутизъм Днес" спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси". Осносвната цел на проекта е да се създаде и развие Социално предприятие “Аутизъм Днес“, в рамките на което да се назначат и обучат специалисти за работа с деца с аутистично разстройство за новооткрития център на Сдружение “Аутизъм Днес“ в гр. Плевен, както и да се закупи подходящо оборудване за изпълнение на дейностите на Социалното предприятие.

ПРОЕКТ: 
Социално предприятие "Аутизъм Днес"

ПРОЦЕДУРА: 
BG05М9ОP001-2.010 

ОП "Развтие на човешките ресурси" 2014 - 2020

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 
168 674,10 лева

Финансиране от Европейски съюз по линия на ЕСФ: 143 372,98 лева

Национално финансиране: 25 301,12 лева

Период на изпълнение: 01.06.2018 г. - 01.08.2019 г.

Цели:

С настоящия проект ще се създаде и развие СП "Аутизъм Днес",
което ще предоставя специализирани услуги и поведенчески терапии
на деца с аутистично разстройство.
Общи цели:
- Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за
социалното включване на 14 лица в неравностойно положение на
пазара на труда и други социално изключени лица чрез създаване на
подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата
на социалната икономика.
- Да се осигури заетост на 14 лица в неравностойно положение на
пазара на труда и други социално изключени лица, като стремежът е
към повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното
включване и интегрирането им в обществото
- Да се помогне за лесна адаптация на лицата в неравностойно
положение на пазара на труда и други социално изключени лица да
развият специфични знания и умения, чрез назначаване на опитни
наставници в конкретната професионална област.
Специфични цели:
- Да се създаде ново СП "Аутизъм Днес" с ефективно управление,
висок капацитет и постигане на измерими социални ползи в интерес
на обществото;
- Да се окаже подкрепа чрез осигуряване на заетост на 14 лица в
неравностойно положение на пазара на труда и други социално
изключени лица за период до 12 месеца;
- Да се оборудват новосъздадените работни места със специфично
оборудване за работа с деца аутисти, които са част от уязвимите
групи на обществото;
- Да се осигурят наставници за новонаетите лица от целевата група с
цел тяхната социална и професионална интеграция в сектора на
социалната икономика;
- Да се реализират мерки за популяризиране на социалното
предприемачество, социалната икономика и популяризиране на
социалния ефект от дейността на Социално предприятие "Аутизъм
Днес".
Проектът допринася и за постигането на основната цел на
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване” от ОП „РЧР 2014-2020 г”. Проектът
съответства напълно и на Инвестиционен приоритет 4, тъй като ще

се реализират дейности, които основно ще бъдат насочени към
създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в
социалните предприятия на представители на уязвими групи, като
важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално
изключване. Придобиването на реални трудови и професионални
умения на представителите на уязвими социални групи на пазара на
труда е важна предпоставка за преодоляване на социалната им
изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране на
конкурентоспособността им в работна среда.
Със създаването и развиването на Социално предприятие “Аутизъм
Днес“ се създават условия за разкриване на нови форми на социални
услуги в общността и се осигурява заетост на специалисти чрез
разкриване на нови работни места в тази специфична сфера на
дейност. Специфичните цели на проекта са ясно структурирани,
обосновани и измерими. Изпълнението на проекта ще гарантира
тяхното постигане и ще допринесе за изпълнението на общата и
специфична цел на процедурата.

  • Autism today - Facebook

Аутизъм днес

Ул. „Витоша“ 2

София, 1000

Част от